Stipendier och bidrag

Resestipendium ur Bröstcancerfonden
Bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne
Rehabiliteringsaktiviteter
Övriga stipendier

Resestipendium ur Bröstcancerfonden

Ett resestipendium ger möjlighet för dig till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att delta i en konferens eller gå en kurs. Stipendiet, är avsett att täcka kostnader för resa, hotell och registreringsavgift. Stipendiet är inte ämnat för rekreation eller rehabilitering. Tanken är att din förvärvade kunskap från resan ska komma andra till del, som vårdpersonal i din fortsatta yrkesutövning och som medlem genom att kunskapen kommer andra medlemmar till del genom kunskapsförmedling inom bröstcancerföreningen. 

Vem kan söka?

 • Medlem i en lokal bröstcancerförening inom BRO eller
 • Sjukvårdspersonal med anknytning till bröstcancervård och rehabilitering

(Riksorganisationen - BRO:s styrelseledamöter kan inte söka stipendium ur Bröstcancerfonden).  

Kriterier – samtliga sökande

 • Endast ett stipendium kan sökas per person och år.
 • Stipendier utdelas inte till samma person två år i rad.
 • Aktiviteten får inte starta inom en månad efter ansökningstidens utgång 
 • Stipendiaterna ansvarar själva för att boka resor (ekonomiklass) och logi (hotell av medelhög standard) samt att göra konferensanmälan.
 • Bidragsgränsen är 10 000 kr per sökande. Full finansiering utlovas inte.
 • BRO förväntar sig att stipendiaterna deltar under hela konferensen/kursen och en skriftlig rapport ska skickas till BRO inom 2 månader.

Kriterium för BRO-medlem

 • För medlem som beviljas stipendium vill BRO eventuellt även att du gör en muntlig presentation i den lokala bröstcancerföreningen eller på en konferens anordnad av BRO. Du ska även i din ansökan ange hur du avser att använda förvärvad kunskap inom din förening.

Exempel på konferenser för BRO-medlem under 2018

 • EBCC 11 i Barcelona den 21-23 mars 2018
 • Nordisk Bröstcancerkonferens på Färöarna den 21-22 september 2018
 • SOTA konferens i oktober 2018

Det finns goda chanser att erhålla ett stipendium, så vi uppmanar dig att söka.  

Sista ansökningsdatum Senast måndagen den 8 januari 2018 vill vi ha din ansökan.  

Beslut om tilldelning Beslut om bifall eller avslag tas av BROs styrelse och meddelas den sökande skriftligen.  

Utbetalning Rekvisition med begäran om utbetalning ska ske för både vårdprofession och medlem. Rekvisitionen kan sändas per post alternativt via e-post till peter.winberg@bro.se

 • Stipendiet betalas ut i sin helhet i samband med rekvisition. Redovisning i form av kvitton i original samt ekonomisk redovisning ska sändas till peter.winberg@bro.se efter företagen resa. Om den faktiska kostnaden understiger utbetalt stipendium, ska ej nyttjade medel återbetalas till Bröstcancerfondens BG 5957-2321 med meddelande: ”Återbetalning ej nyttjat resestipendium FÖRNAMN EFTERNAMN”. 

Återrapportering – samtliga

Både vårdprofession och medlem som beviljas anslag förbinder sig att skriva en reserapport inom två månader efter genomförd resa och insända denna till peter.winberg@bro.se  

Ansökningsblanketter - Resestipendium för 2018

Ansökningsblankett resestipendium - för MEDLEM i bcf

Ansökningsblankett resestipendium - för VÅRDPROFESSION


 

 

Utlysning av bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne

Bidrag utdelas för "flärd", exempelvis inköp av baddräkt, tatuering av ögonbryn eller dylikt. Bidragsgränsen är 5 000 kronor per sökande. Ansökan skall innehålla en tydlig specifikation på produkt- eller rehabiliteringskostnad för att behandlas.
Möjlighet att söka dessa stipendier står enbart öppen för medlemmar i bröstcancerföreningarna/BRO. I första hand ges bidrag till personer med begränsad ekonomi, skicka därför även med en kopia på din senaste deklaration.

Ansökningsperioden till Elisabeth Hedins Fond är avslutad för 2017.

Ny utlysning kommer att anslås på BRO:s hemsida under hösten 2017.

 


Övriga stipendier

CancerRehabFonden
www.cancerrehabfonden.se
telefon: 08-522 001 00  

Cancer- och Allergifonden
www.cancerochallergifonden.se
Telefon 08-34 59 90 eller 08-33 08 95

Curo Riksföreningen För Cancersjuka
www.curo.nu

Telefon 08-720 30 81
Telefontid: måndag-torsdag 13.00-16.00

Kontakta gärna även din kommun och undersök vilka möjligheter det finns att söka stipendier lokalt. På biblioteken finns ofta böcker med information om olika fonder och stipendier.